Financiëel

Financieel is de hoofdtaak van de kerkvoogdij zorgen dat “het huishoudboekje” van onze kerk op orde blijft en de eredienst doorgang kan blijven vinden. Een belangrijke kostenpost voor de kerkvoogdij is de aflossing van de hypotheek (afgesloten bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer) en de betaling van de hypotheekrente. Het type hypotheek dat onze kerk heeft, laat zich het best vergelijken met een zogenaamde lineaire hypotheek. Het rentepercentage voor de hypotheek is vast, maar het te betalen bedrag wordt kleiner naarmate meer is afgelost.

Het beleid van de kerkvoogdij is er dan ook op gericht om elk jaar het maximaal mogelijke bedrag af te lossen, namelijk € 30.600,-
Helaas is dit vanaf het afgelopen jaar (2015) niet meer gelukt, omdat de reserves te veel zijn geslonken. Om een gezonde financiële situaMe te kunnen behouden en verdere aflossing van de hypotheek te kunnen realiseren, is de kerkvoogdij afhankelijk van inkomsten uit:

  1. Vrijwillige bijdragen
  2. Collecten
  3. Acties
  4. Giften

Het financieel resultaat van het afgelopen jaar wordt vastgelegd in een jaarrekening die wordt opgesteld in samenwerking met het KKA (Kantoor der Kerkelijke Administratie). Dit is de zogenaamde Staat van Baten en Lasten. Verder bevat de jaarrekening ook de balans, waarin bezittingen en schulden van onze gemeente staan vermeld.

Daarnaast stelt de kerkvoogdij, ook weer in samenwerking met het KKA, een begroting op voor het komende jaar. Daarbij wordt gekeken met welke kostenposten rekening gehouden moet worden, of er behoefte is aan bepaalde extra investeringen en in hoeverre daar ruimte voor is. Op deze manier probeert de kerkvoogdij verantwoorde keuzes te maken. Onze kerk is aangesloten bij de landelijke Hersteld Hervormde Kerk. Deze is bij de overheid bekend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat uw giften aan onze kerk aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften aan onze kerk kunnen worden gedaan via de volgende bankrekeningnummers:

Rekening kerkvoogdij algemeen: NL62RABO0156544911

Rekening aflossing hypotheek: NL36RABO0106768859 (ook wel bekend als bouwfondsrekening)

 

Enkele nuttige links verbonden aan de kerkvoogdij: