ANBI-2
Op deze pagina vindt u de ANBI verklaringen van onze gemeente.

 

 

 

 

 

ANBI verklaring van de Diaconie en Kerkvoogdij van onze Hersteld Hervormde Gemeente:

 

Diaconie:

 

ANBI verklaring van de Diaconie van onze Hersteld Hervormde Gemeente.

 

A.    Algemene gegevens

 

Raadhuisstraat 116a

 

Naam ANBI: Hersteld Hervormde Gemeente te ’s Grevelduin Vrijhoeve Capelle
Telefoonnummer (facultatief): 0654975267 G.Rebel, voorzitter diaconie )
RSIN/Fiscaal nummer: 824145033
Website adres: www.hhgsprangcapelle.nl
E-mail: rebel@hhgsprangcapelle.nl
Adres: Raadhuisstraat 116a
Postcode: 5161 BJ
Plaats: Sprang – Capelle
Postadres: Beukenlaan 1/D    
Postcode: 5161 TR
Plaats: Sprang – Capelle

 

De Hersteld Hervormde Gemeente te ‘’s-Grevelduin en Vrijhoeve Capelle is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“ De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15, artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”

 

De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 15 artikel 12 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.”

 

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.

 

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te ‘s –Grevelduin en Vrijhoeve Capelle.

 


 

B.    Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het college van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen eigendommen van de diaconie. De diaconie bestaat uit  vier leden.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 


 

C.    Doelstelling/visie

 

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

1)       De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.

 

2)       In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.

 

3)       De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

 


 

D.    Beleidsplan

 

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

 


 

E.    Beloningsbeleid

 

De beloning van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 


 

F.    Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten.

 

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

 


 

G.    Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 


 

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

  rekening Rekening Begroting
  2022 2021 2023
baten      
Rentebaten en baten uit bezittingen €19 € 11 € 0
Bijdragen gemeenteleden (levend geld) € 34494 € 25682 € 6953
Baten onroerende zaken € 0 € 0 € 0
Door te zenden collecten en bijdragen derden € 0 € 0 € 12331
Overige baten €40 € 435 € 1406
Totaal baten (a) €34553 € 26128 € 20690
       
lasten      
Lasten kerkelijke activiteiten €3768 € 2883 € 2808
Verplichtingen en bijdragen andere organen € 594  €602 €617
Kosten beheer en administratie € 2109 € 1324 € 1189
Lasten onroerende zaken €0 € 0 €0
Rentelasten €486 €439 €346
Diaconaal werk plaatselijk €4389 €3464 € 3480
Diaconaal werk regionaal en landelijk € 10410 €8573 € 9029
Diaconaal werk wereldwijd € 13000 € 3700 €4512
Overige lasten € 518 € 0 € 0
Totaal lasten (b) € 35274 € 20985 €21981

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de diaconie ook nog (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd. Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuning van particulieren en gezinnen, en van andere diaconale activiteiten en door middel van doorzending van gelden voor specifieke projecten gehouden inzamelingen..

 

Kerkvoogdij:

 

ANBI verklaring van de Kerkvoogdij van onze Hersteld Hervormde Gemeente.

 

A.    Algemene gegevens

 

 

 

Naam ANBI: Hersteld Hervormde Gemeente ’s Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle
Telefoonnummer (facultatief): 0416-530915
RSIN/Fiscaal nummer:  
Website adres: www.hhgsprangcapelle.nl
E-mail: financien-kvd@hhgsprangcapelle.nl
Adres: Raadhuisstraat 116a
Postcode: 5161 BJ
Plaats: Sprang-Capelle
Postadres:  
Postcode:

 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Sprang-Capelle is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“

 

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 16 artikel 2 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.”

 

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.

 

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Sprang-Capelle.

 


 

B.    Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het college van kerkvoogden is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste twee leden.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 


 

C.    Doelstelling/visie

 

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

1)       De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.

 

2)       In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.

 

3)       De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

 


 

D.    Beleidsplan

 

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

 


 

E.    Beloningsbeleid

 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 


 

F.    Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.

 

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

 


 

G.    Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 


 

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Begroting 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

Voorlopig

 

 

2024

2023

 

Baten:

 

 

 

83 Bijdragen levend geld

  133.700

  134.029

 

84 Opbrengst acties

  15.700

  18.095

 

85 Overige baten

     

  5.400

 

Totale baten

  149.400

  157.524

 

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

40 Lasten kerkgebouw

  19.000

  17.356

 

41 Lasten overige onroerende zaken

  2.500

  2.753

 

42 Afschrijvingskosten

  19.800

  19.824

 

43 Pastoraatskosten

  85.850

  82.772

 

44 Kosten kerkdiensten

  2.000

  1.222

 

45 Verplichtingen en bijdragen

  4.500

  4.207

 

46 Salarissen en vergoedingen

  2.500

  600

 

47 Kosten beheer en administratie

  3.150

  2.311

 

48 Rente- en bankkosten

  500

  870

 

Voorziening oninbare bedragen

     

  9.823

 

Totale lasten

  139.800

  141.738

 

 

 

 

 

Saldo baten minus lasten

  9.600

  15.786

 

 

 

 

 

53 Toevoegingen aan voorzieningen

     

     

 

54 Onttrekkingen aan voorzieningen

     

     

 

 

 

 

 

Resultaat

  9.600

  15.786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 

Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.