Kandidaat J.W. Baan verbonden aan de Hersteld Hervormde gemeente van ’s Grevelduin- en Vrijhoeve Capelle.

Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens de middagdienst in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Sprang. Vanwege de grote belangstelling voor de bevestigingsdienst, en later die dag voor de intrededienst, is uitgeweken naar dit naburig kerkgebouw, dat plaats kon bieden aan de vele aanwezigen. Met dank zien wij op een goede samenwerking in deze terug.

In de bevestigingsdienst is voorgegaan Ds. Joh. Post uit Putten. Ten tijde van de roeping tot het ambt, de periode van studie en het toeleven naar de ambtelijke bediening zijn er geestelijke banden tussen de bevestiger en de bevestigde ontstaan en gegroeid. In de prediking en in het persoonlijk woord was dit hoorbaar en voelbaar. Ds. Post heeft het Woord bediend uit het Schriftgedeelte Handelingen 8 vers 26 t/m 40. De woorden uit vers 26, “Sta op, en ga heen tegen het zuiden” hebben een belangrijke gidsfunctie gehad rond het ontvangen en aangenomen beroep. Tekstvers voor de prediking was Handelingen 8 vers 35, “En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus”. Thema van de preek was “Een dienaar door God gezonden”, uitgewerkt in 4 gedachten: 1. De Bron voor het werk van de dienaar ( van diezelfde Schrift), 2. Het werk ( verkondigen) Filippus deed zijn mond open 3. Het adres (hem) en 4. De Inhoud ( Jezus). Het begint bij God en het eindigt bij God. De handoplegging was een indrukwekkend moment. Hieraan namen deel  ds. Joh. Post, ds. W.M. Mulder, ds. W.M. van der Linden, ds. J.A. Kloosterman, ds. R. van de Kamp, ds. L. Krooneman, ds. F. van Binsbergen, ds. S.T. Lagendijk en ds. A.P. Muilwijk.

In de avonddienst deed Ds. Baan intrede in een volle kerk. Ds. Baan heeft het Woord bediend uit Johannes 1 vers 36 en 37. Een oproep aan alle aanwezigen, om te zien op het Lam Gods. De tekstverzen zijn uitgewerkt in 3 gedachten: 1. Hij komt voorbij ( Jezus, daar wandelende..) 2. Hij wordt aangewezen ( Ziet, het Lam Gods! ) en 3. Hij wordt gevolgd ( en zij volgden Jezus..). God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende. Laat u met God verzoenen, ziet het Lam Gods! Wilt u dat? Hij wordt u aangewezen en aangeprezen. Volgt u het Lam, dan zult u eeuwig thuiskomen.

Na de dienst werden de predikant en zijn gezin toegesproken door ds. G.J. Baan uit Vlissingen, die zijn broer op bijzondere wijze 1 Korinthe 15 vers 58 heeft meegegeven. Vervolgens heeft ds. A.P. Muilwijk uit Loon op Zand als consulent en namens de classis Zuid-Oost gesproken. Tenslotte sprak de scriba van de gemeente, ouderling A.P. van der Schans, namens de colleges en de gemeente, waarna de gemeente haar nieuwe predikant Psalm 84 vers 3 en 6 heeft toegezongen. 

Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Zo mocht de gemeente van ’s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle uit Gods hand, na een vacante periode van slechts enkele maanden na het afscheid van ds. W.M. van der Linden, in ds. J.W. Baan weer een nieuwe herder en leraar ontvangen. Om de gemeente te wijzen op het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.